Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Praktisk information, "Röda Häftet"-information

Sjukanmälan görs alltid till skolans telefonsvarare 0142-856 31 innan klockan 7.30 första sjukdagen (eller kvällen innan).

Elever i årskurs 6, som har språkval på Vifolka, ska sjukanmälas både till Klämman, 0142-856 31 och till Vifolka 0142-856 07

Om du vet att barnet är borta från skolan två-tre dagar kan detta meddelas vid sjukanmälan första dagen – annars görs ”ny” sjukanmälan varje dag.

Till förskoleklassen och fritidshemmets avdelning Villa Villekulla ("lill") sjukanmäler du till 0142-856 33 eller 0705-320636. Du kan också skicka sms.

Till fritidshemmets avdelning Björngrottan ("stor") sjukanmäler du till 0142-856 85 eller 0723-530802. Du kan också skicka sms.

För barn med specialkost görs även sjukanmälan till köket,
0142-856 36

SYV (Studie- och yrkesvägledning)
På Klämman har vi en egen lokal SYV-plan. Den ska stimulera till framtidshopp och fostra till goda samhällsmedborgare och knyts ihop med Klämmans helhetsidé och Klämmans plan om ”Likabehandling och värdegrund”.

Våra fyra fokusområden är utbildning, kvalitet, drömyrken och förebilder och arbetet med dessa integreras i den dagliga verksamheten i samtliga årskurser. Under höstterminen anordnas en Framtidsvecka och under vårterminen en Framtidsdag och då arbetar vi mer intensivt med dessa frågor. Vi anordnar olika arrangemang och studiebesök.

All prao (PRaktisk Arbetslivs Orientering) på Klämman är förlagd till tre dagar under vårterminen i årskurs 6 och arrangeras i huvudsak genom skolan. Eleverna får prova på att göra ett gott dagsverke i arbetslivet, att vara goda representanter för skolan och att ta ansvar för sin dag, men även att träna på att gå in i en roll som är lämplig för arbetsplatsen. I samband med praon genomförs för- och efterarbete i skolan. 

FÖRVÄNTNINGAR
Som elev och vårdnadshavare kan ni alltid förvänta er att skolan alltid vill väl och att vi alltid gör vårt bästa för att denna ambition blir synlig i relationer till våra elever. Trots det kan det ibland hända att ”det blir fel”, att missförstånd uppstår eller att vi helt enkelt tycker och tänker olika. Då förväntar vi oss ändå att den gemensamma utgångspunkten är att vi vuxna tillsammans kan dra åt samma håll för elevernas/barnens bästa. Våra vuxenroller i hem och skola är såklart olika, men det hindrar inte att vi tillsammans jobbar för barnets mognad och utveckling.

Skolan har alltid förväntningar på sina elever. På Klämman förväntar vi oss att eleverna gör sitt bästa och bidrar till god stämning genom att

  • bemöta andra med hjälpsamhet, vänlighet och respekt. Hjälper fram varandra! Pratar snällt om och med varandra! Lär sig använda ”hej, tack och förlåt”.

  • efter ålder och mognad påverka sina egna attityder i skolarbete, i lek och social samvaro: ”Det du gör med en positiv attityd blir till din fördel och det du gör med en negativ attityd blir till din nackdel”

TILLGÄNGLIGHET - HANTERA MEJL
”Förr i tiden” skickade vårdnadshavare ett pappersbrev eller ringde till läraren för att få svar på någon fråga eller för att resonera kring ett bekymmer. Nu märker jag att alltfler mejlar och att denna ”nya vana” tar allt större del av lärarnas arbetstid. Jag har också observerat kravet på snabba svar och att detta ibland blir orimligt. Att mejla en lärare klockan 22 och förvänta sig svar klockan 6.30 är inte rimligt. Jag har också lagt märke till att mejlkontakterna ibland blir alltför omfångsrika då det skrivna tolkas - och lätt kan misstolkas.

Om frågan är akut är det bättre att ringa. Om frågan har karaktären av bekymmer är det oftast bättre, och effektivare, att ses ”öga mot öga” med lärarna. Skolan kan föreslå ett sådant ”extra” möte, men det kan förstås också vårdnadshavare göra.

Skolans anställda läser mejl i huvudsak under vardagar klockan 7-17. Därför ber jag er vårdnadshavare att i huvudsak mejla skolans anställda under denna tid – alltså vardagar klockan 7- 17. Skolans anställda svarar på mejl, eller ringer tillbaka, samma dag eller dagen därpå.

Vi har resonerat om att införa telefontid. En fast telefontid har fördelar men också begränsningar så vi avvaktar med den saken. Jag ber er dock observera att skolans telefonsvarare i första hand är till för sjukanmälan. Telefonsvararen lyssnas rutinmässigt av innan kl 8.25, inte under dagen.

SKOLSKÖTERSKA, onsdag och torsdag
Kerstin Wiman har mottagning på Klämman onsdagar och torsdagar.
Kerstin nås "alltid" på telefon 0730-60 27 99.
                                           
SPECIALKOST
Meddela skolsköterskan om ditt barn har specialkost.

LEDIGHET                 
Om du av någon anledning behöver be om ledigt för ditt barn under skoltid kan ledighet beviljas av rektor. Nytt för i år är att rektor i inte beviljar mer än 10 dagars ledighet per läsår om det inte finns alldeles speciella skäl. Beslut tas i varje enskilt fall. Ansökningsblankett hämtas på hemsidan eller hos skoladministratören. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare ska båda skriva under.
Till blankettarkivet

Den i skollagen lagstadgade skolplikten innebär både en rätt och en plikt att fullgöra grundskolan. Skolan ger vid beviljad ledighet anvisningar om arbetet som ska utföras men åtar sig inte extra undervisning eller kontroll.
Det skolarbete som är möjligt att ta igen, tas alltså igen på föräldrarnas ansvar. Det sker enligt lärarens anvisningar före eller efter ledigheten. En uppskattning är att det är möjligt att "ta igen" 10-20 procent av en skolvecka.

LEDIGHET, NATIONELLA PROV 
Elever i årskurserna 3 och 6 beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov (muntligt och skriftligt) pågår. 
Årskurs 3 gör skriftliga och muntliga prov i svenska och matte under vecka 11-20, det vill säga 12 mars - 18 maj 2018.

Årskurs 6 har muntliga delprov i engelska, matte, svenska och svenska som andraspråk under höstterminen, vecka 45-50, det vill säga 6 november - 15 december 2017. De muntliga delarna är ofta gruppuppgifter och därmed omöjliga att "ta igen".                       

De skriftliga proven genomförs vecka 6-18 (se nedan). 
Åk 6 får terminsbetyg vid höstterminens och vårterminens slut.  För att få en så bred bedömningsgrund som möjligt, och så många "träningstillfällen" som möjligt, är det viktigt att ha en hög närvaro.

Från och med 2016 erbjuder Skolverket inte nationella prov i so och no!

Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Ämnesprov

Vecka

Provdatum

Svenska, svenska som andraspråk

6

Tisdag 6 feb 2018 och Torsdag 8 feb 2018

Matematik

14

Tisdag 10 april 2018 och Torsdag 12 april 2018

Engelska

18

Onsdag 2 maj 2018 och fredag 4 maj 2018

 

FRITIDSHEMMET STÄNGER
Fritidshemmen i Mjölby kommun håller stängt under fyra studiedagar: 18 augusti, 6 oktober, 8 januari och 14 maj. Ett öppet fritidshem i kommunen finns för de barn vars föräldrar inte har möjlighet att ordna sin barnomsorg på annat sätt de aktuella dagarna. Verksamheten på det öppna fritidshemmet drivs med hjälp av vikarier och vilket fritidshem i kommunen som håller öppet delges föräldrar en vecka innan akutell studidag.

IDROTT                    
Elev som inte kan vara med på idrottslektionen måste lämna intyg från målsman som bekräftar detta. I idrottsämnet finns en mängd teoretiska mål att uppnå. Det finns också mål som kan uppnås utan fysisk aktivitet som kräver ombyte och dusch. Vid de eventuella tillfällen man inte ”kan vara med” arbetar eleven med dessa mål.

SKOLTIDER                
Skoldagen börjar klockan 8.25. Fritidshemmet ansvarar endast för de elever som har morgonomsorg, så tänk på att inte skicka barnen för tidigt till skolan.    

PRYLAR I SKOLAN
Saker som distraherar skolarbete och hindrar lek lämnas hemma under skoldag och fritidshemsvistelse. Dyra saker, mekaniska leksaksdjur, byteskort och så vidare har sin plats i hemmet, inte i skolan.

MOBIL I SKOLAN                          
Mobiler, precis som dyra leksaker, lämnas hemma under skoldagen. Om du som förälder ändå tycker att det är nödvändigt att ditt barn har med mobilen gäller:
- mobilen får inte vara påslagen under skoltid/fritidstid, gäller även raster, och tas med på "egen risk". Mobilerna samlas in vid skoldagens början och återfås vid dagens slut.
- om ditt barn och du måste nå varandra under skoltid/fritidstid meddelas läraren, som ger dispens för påslagen mobil.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Alla elever är försäkrade under skol- och fritidstid via Protector. Skadeanmälan görs av vårdnadshavare, tel: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se
Här kan du läsa om kommunens olycksfallsförsäkring och om hur du anmäler en skada

SAMARBETE MED HEMMEN            
”Klämmanrådet"
är ett samrådsmöte (Skollagen 4 kapitlet). Via representanterna har alla vårdnadshavare möjlighet att lämna allmängiltiga synpunkter och frågor. Klämmanrådet träffas två gånger per termin. Anteckningar från mötena förmedlas till alla hem, via hemsidan, mail eller på papper.  

MANTORPS SKOLOMRÅDE            
Klämmestorpsskolan ingår i Mantorps skolområde, som består av skolorna Klämmestorp, Normlösa, Veta, Vifolka F-6 + 7-9 och Västra Harg.

FRITIDSHEMMET      
Fritidshemmet öppnar klockan 6 och stänger klockan 18 om behov finns. Plats erbjuds barn, till och med tolv års ålder, medan föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Under eftermiddagen, när det är som flest barn, är fritis uppdelat i Villa Villekulla och Björngrottan.            
Elever i förskoleklass och årskurs 1 slutar skoldagen klockan13.45 och skolskjutsen går hem strax efter klockan 14.
Ekonomiska frågor handläggs av Susanne Avelöv, 0142-853 99.      

FÖRSKOLEKLASS
Alla sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. Verksamheten är frivillig men om man tackar ja till erbjudandet ska barnet följa de tider som gäller för förskoleklassen, det vill säga klockan 8.25-13.45. Eventuell ledighet söks på samma sätt som för elever med skolplikt, årskurs 1-9. Blankett finns på kommunens hemsida, eller hos skoladministratören. Till blankettarkivet

Kontakt

Rektor

Lena Rothman
Telefon: 0142-856 30

lena.rothman@mjolby.se

 

Administratör

Kicki Karlsson

Telefon: 0142-853 49

kristina.karlsson@mjolby.se

klammestorpsskolan@mjolby.se

 

Expedition och sjukanmälan

Telefon: 0142-856 31

 

Personalrum

Telefon: 0142-856 37

 

Besöksadress: Västerlösavägen 1 Mantorp

Postadress: Box 109, 590 20 Mantorp

Hitta till Klämmestorpsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Petra Unné Karlsson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-27
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in