Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Planenheten

Planenheten  upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning. Enhetens upprättar översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Genom planläggning garanteras olika intressenters insyn och inflytande och kommunen får ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning, som görs i en detaljplan, ger också ramar för framtida bygglovärenden. Inriktning bereds genom översiktliga planer och program.

Kontakt

Planarkitekter 

Ida Arvidsson Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

Jonas Loiske    Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

Magnus Hultegård Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Caroline Gyllemark Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Marika Tano Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480