Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Planenheten

Planenheten  upprättar fysiska planer som styr byggande och annan mark- och vattenanvändning. Enhetens upprättar översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Genom planläggning garanteras olika intressenters insyn och inflytande och kommunen får ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömningen av markens och vattnets användning, som görs i en detaljplan, ger också ramar för framtida bygglovärenden. Inriktning bereds genom översiktliga planer och program.

Kontakt

Planarkitekter 

Ida Arvidsson Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

Jonas Loiske    Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

Magnus Hultegård Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Caroline Gyllemark Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Marika Tano Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in