Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Kommunrevision

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som kontrollerar och följer upp Mjölby kommun, de kommunalägda bolagen och den sammanställda redovisningen. Revisorerna arbetar förebyggande i dialog med nämnder, styrelser och kommunens bolag.

Opartiska och självständiga

Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt. Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige.

 

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Granskningen baseras på en ingående väsentlighets- och riskanalys, som revideras varje år.

 

Den kommunala revisionen är lagstadgad. Vad som gäller i fråga om revisionen av styrelse och nämnder finns stadgat i Kommunallagen.

Revisorerna granskar nämnder, styrelser och bolag med avseende på

  • ändamålsenlighet, verksamhetens effektivitet och kvalitet 
  • ekonomi, om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra, produktivitet
  • räkenskaper, om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild
  • internkontroll, om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredställande, samt 
  • det professionella granskningsarbetet genomförs av upphandlade revisionskonsulter.

Kommunrevisorer

Ordförande

Yngve Welander (M)

yngve.welander2@mjolby.se


Vice ordförande

Yngve Nilsson (S)

yngve.nilsson2@mjolby.se


Anna-Stina Palm (C)

anna-stina.palm@mjolby.se


Thomas Sunnerfjord (M)

thomas.sunnerfjord@mjolby.se


Roberth Svensson (SD)

roberth.svensson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480